បែបផែនជីវិត

Maxresdefault
Kazuo ishiguro 2
Untitled 1
Untitled 1
%e1%9f%a1
1
%e1%9f%a3 2
1
%e1%9f%a0 Video bf67306c9ecd0ff21850fa778366c5cf57660166be56d26e50e999bab3cc1406
Untitled 1
%e1%9f%a1
1
Businessman with doubts 23 2147618177
470ebf0e02e66bc7054d6a9d0410146b
1 1506930762
1
1
1
Salt
1