សង្គម

920d3044 6f3c 4cbc 99eb 8fc52fe22e55
Baba vanga brexit prophecy 525917
927a8927 e556 44a9 b9fb f9e64f279ca7
3b844cc1 c76b 40a7 89c5 d0a99d36b3a4
Ebcfe5c7 f2de 4301 83bf 57bc242d7fef
1 %281%29
73b678e1 2743 495f 9bd9 de7cc6a4d44a
61e5882c ddec 4980 8dfb b115730e1495
D79d94fc 9144 4488 a16c 316c70b779cc
E59794c8 59a0 409a 8308 b27bb8fe369d
2386d402 16c2 4df5 a90f 47b33f211758
97617c3b e92c 4d7c a3b5 8ec02f77b0f7
80e36281 71ae 4b30 b684 f9d0e443dd21
1
An elderly couple refused to allow their house to be demolished so its now only building left standing the road paved through their village in the zhejiang province
0e7d714e 4254 4521 b44e 98b90f08a879
1 %281%29
5b4e88d3 76f7 45b8 9843 b3d53b5b7d7a
Bcb6b6f6 462e 4718 ac86 e3e0b2a334b2
Ad 211037398