១១ កន្លែង​ស្អាត​បំផុត​នៅ​អឺរ៉ុប តែ​តម្លៃ​ទៅ​កម្សាន្ត​ធូរ​ថ្លៃ​ហួស​ស្មាន​!!!

    ​វេ​ប​សាយ Travel Money បាន​រកឃើញ​កន្លែង​ទេសចរណ៍​ធូរ​ថ្លៃ​បំផុត ១១ កន្លែង​ក្នុង​តំបន់​អឺរ៉ុប​សម្រាប់​ការកម្សាន្ត​ជា​លក្ខណៈ​គ្រួសារ​។ 

​    ​១១. កោះ Corfu ប្រទេស​ក្រិ​ក (​មធ្យោបាយ​ធ្វើដំណើរ ១៩៣,០៦ ដុល្លារ​)
​    ​- អាហារ​គ្រួសារ​: ៦៩,៣០ ដុល្លារ​
​    ​- ស្រា​បៀរ​: ៣,៤៦ ដុល្លារ​
​    ​- កូកាកូឡា​: ២,៣១ ដុល្លារ​
​    ​- កន្លែង​អង្គុយ​: ៨,០៩ ដុល្លារ​
​    ​- ក្រែ​ម​លាប​ការពារ​កម្តៅថ្ងៃ​: ៩,៣៤ ដុល្លារ​
​    ​- ការ៉េម​: ២,៣១ ដុល្លារ​

​    ​១០. កោះ Majorca ប្រទេស​អេ​ស្ប៉ា​ញ (​មធ្យោបាយ​ធ្វើដំណើរ ១៩១,៣៦ ដុល្លារ​)
​    ​- អាហារ​គ្រួសារ​: ៨០,៣៦ ដុល្លារ​
​    ​- ស្រា​បៀរ​: ២,១៩ ដុល្លារ​
​    ​- កូកាកូឡា​: ២,១៩ ដុល្លារ​
​    ​- កន្លែង​អង្គុយ​: ៥,៧៧ ដុល្លារ​
​    ​- ក្រែ​ម​លាប​ការពារ​កម្តៅថ្ងៃ​: ១៦,១៧ ដុល្លារ​
​    ​- ការ៉េម​: ២,១៨ ដុល្លារ​

​    ​០៩. ទីក្រុង​មាត់សមុទ្រ Porec ប្រទេស​ក្រូ​អាស៊ី (​មធ្យោបាយ​ធ្វើដំណើរ ១៩១,២៤ ដុល្លារ​)
​    ​- អាហារ​គ្រួសារ​: ៧០,៩០ ដុល្លារ​
​    ​- ស្រា​បៀរ​: ២,៤១ ដុល្លារ​
​    ​- កូកាកូឡា​: ២,៤១ ដុល្លារ​
​    ​- កន្លែង​អង្គុយ​: ១២,៨៩ ដុល្លារ​
​    ​- ក្រែ​ម​លាប​ការពារ​កម្តៅថ្ងៃ​: ៨,៨៦ ដុល្លារ​
​    ​- ការ៉េម​: ១,៩៤ ដុល្លារ​

​    ​០៨. ទីក្រុង​មាត់សមុទ្រ Sliema ប្រទេស​ម៉ា​ល់តា (​មធ្យោបាយ​ធ្វើដំណើរ ១៧៣,៥៦ ដុល្លារ​)
​    ​- អាហារ​គ្រួសារ​: ៧២,៣២ ដុល្លារ​
​    ​- ស្រា​បៀរ​: ២,៥៥ ដុល្លារ​
​    ​- កូកាកូឡា​: ១,៩១ ដុល្លារ​
​    ​- កន្លែង​អង្គុយ​: ៤,៣៥ ដុល្លារ​
​    ​- ក្រែ​ម​លាប​ការពារ​កម្តៅថ្ងៃ​: ៥,៧៧ ដុល្លារ​
​    ​- ការ៉េម​: ២,៦៥ ដុល្លារ​

​    ​០៧. ទីក្រុង​មាត់សមុទ្រ Crete ប្រទេស​ក្រិ​ក (​មធ្យោបាយ​ធ្វើដំណើរ ១៧០,៦៣ ដុល្លារ​)
​    ​- អាហារ​គ្រួសារ​: ៥១,៩៨ ដុល្លារ​
​    ​- ស្រា​បៀរ​: ២,៨៩ ដុល្លារ​
​    ​- កូកាកូឡា​: ២,៥៥ ដុល្លារ​
​    ​- កន្លែង​អង្គុយ​: ៦,៩៤ ដុល្លារ​
​    ​- ក្រែ​ម​លាប​ការពារ​កម្តៅថ្ងៃ​: ៧,៨៧ ដុល្លារ​
​    ​- ការ៉េម​: ២,៦៥ ដុល្លារ​

​    ​០៦. កោះ Algarve ប្រទេស​ព័រ​ទុយ​ហ្គា​ល់ (​មធ្យោបាយ​ធ្វើដំណើរ ១៦៦,៨៩ ដុល្លារ​)
​    ​- អាហារ​គ្រួសារ​: ៤៣,៨៩ ដុល្លារ​
​    ​- ស្រា​បៀរ​: ១,៣៩ ដុល្លារ​
​    ​- កូកាកូឡា​: ១,២៧ ដុល្លារ​
​    ​- កន្លែង​អង្គុយ​: ៨,៦៦ ដុល្លារ​
​    ​- ក្រែ​ម​លាប​ការពារ​កម្តៅថ្ងៃ​: ៩,៣០ ដុល្លារ​
​    ​- ការ៉េម​: ២,៣១ ដុល្លារ​

​    ​០៥. ទីក្រុង Costa Blanca ប្រទេស​អេ​ស្ប៉ា​ញ (​មធ្យោបាយ​ធ្វើដំណើរ ១៦១,៩៤ ដុល្លារ​)
​    ​- អាហារ​គ្រួសារ​: ៤៦,២០ ដុល្លារ​
​    ​- ស្រា​បៀរ​: ២,៨៩ ដុល្លារ​
​    ​- កូកាកូឡា​: ២,៣១ ដុល្លារ​
​    ​- កន្លែង​អង្គុយ​: ៤,៦២ ដុល្លារ​
​    ​- ក្រែ​ម​លាប​ការពារ​កម្តៅថ្ងៃ​: ៩,២៥ ដុល្លារ​
​    ​- ការ៉េម​: ៣,៤៦ ដុល្លារ​

​    ​០៤. ឆ្នេរ Paphos ប្រទេស​ស៊ី​ព (​មធ្យោបាយ​ធ្វើដំណើរ ១៥៦,៣៤ ដុល្លារ​)
​    ​- អាហារ​គ្រួសារ​: ៦០,០៦ ដុល្លារ​
​    ​- ស្រា​បៀរ​: ២,៨៩ ដុល្លារ​
​    ​- កូកាកូឡា​: ២,២៥ ដុល្លារ​
​    ​- កន្លែង​អង្គុយ​: ២,៨៩ ដុល្លារ​
​    ​- ក្រែ​ម​លាប​ការពារ​កម្តៅថ្ងៃ​: ៨,០៨ ដុល្លារ​
​    ​- ការ៉េម​: ១,៩៦ ដុល្លារ​

​    ​០៣. ទីក្រុង Limassol ប្រទេស​ស៊ី​ព (​មធ្យោបាយ​ធ្វើដំណើរ ១៥៣,៤៩ ដុល្លារ​)
​    ​- អាហារ​គ្រួសារ​: ៤៨,៧៥ ដុល្លារ​
​    ​- ស្រា​បៀរ​: ២,៨៩ ដុល្លារ​
​    ​- កូកាកូឡា​: ២,៥៥ ដុល្លារ​
​    ​- កន្លែង​អង្គុយ​: ២,៨៩ ដុល្លារ​
​    ​- ក្រែ​ម​លាប​ការពារ​កម្តៅថ្ងៃ​: ៨,០៨ ដុល្លារ​
​    ​- ការ៉េម​: ១,៩៦ ដុល្លារ​

​    ​០២. ទីក្រុង Costa del Sol ប្រទេស​អេ​ស្ប៉ា​ញ (​មធ្យោបាយ​ធ្វើដំណើរ ១៣៨,៩០ ដុល្លារ​)
​    ​- អាហារ​គ្រួសារ​: ៤៦,២០ ដុល្លារ​
​    ​- ស្រា​បៀរ​: ២,៣១ ដុល្លារ​
​    ​- កូកាកូឡា​: ១,៣៩ ដុល្លារ​
​    ​- កន្លែង​អង្គុយ​: ២,៨៩ ដុល្លារ​
​    ​- ក្រែ​ម​លាប​ការពារ​កម្តៅថ្ងៃ​: ៥,៧២ ដុល្លារ​
​    ​- ការ៉េម​: ២,០៨ ដុល្លារ​

​    ​០១. ទីក្រុង​មាត់​ឆ្នេរ Sunny Beach ប្រទេស​ប៊ុលហ្គារី (​មធ្យោបាយ​ធ្វើដំណើរ ១២៩,៨១ ដុល្លារ​)
​    ​- អាហារ​គ្រួសារ​: ៣៦,៩១ ដុល្លារ​
​    ​- ស្រា​បៀរ​: ០,៩៣ ដុល្លារ​
​    ​- កូកាកូឡា​: ១,២៣ ដុល្លារ​
​    ​- កន្លែង​អង្គុយ​: ៣,៦៩ ដុល្លារ​
​    ​- ក្រែ​ម​លាប​ការពារ​កម្តៅថ្ងៃ​: ៤,៩២ ដុល្លារ​
​    ​- ការ៉េម​: ១,៥៤ ដុល្លារ​៕

adverise with khmeread
ប្រភព៖ Independent

អ្នកនឹងចូលចិត្ត