ចង់បាន​រាងកាយ​ស្អាត ហេតុអ្វី​មិន​សាកល្បង​លំ​ហាត់ប្រាណ​ប្រើពេល​ចាប់ពី ២០​វិនាទី​នេះ​ទៅ​?

    ​មនុស្ស​ជុំវិញ​ពិភពលោក​បានធ្វើ​តាម​លំ​ហាត់ប្រាណ​នេះ​រយៈពេល ២៨ ថ្ងៃ និង​ពី ២០ វិនាទី​ដល់​៤​នាទី​លើ​កម្រាល​ធម្មតា​មួយ​។ ពេល​អនុវត្តតាម​វា​ហើយ សូម​រង់​ចាំមើល​ខ្លួនប្រាណ​របស់​អ្នក នឹង​ផ្លាស់ប្ដូរ​យ៉ាងដូចម្តេច​។​

​    ​លំ​ហាត់ប្រាណ​នេះ​មិនមាន​អ្វី​ពិបាក​ទេ ប៉ុន្ដែ​វា​ទាមទារ​ឱ្យ​អ្នក​ឧស្សាហ៍​ទើប​រាងកាយ​របស់​អ្នកមាន​ការផ្លាស់ប្ដូរ​។ អ្វីដែល​អ្នក​ត្រូវធ្វើ​គឺ​ច្រត់​កំភួនដៃ​និង​ជុច​ចុងជើង​របស់​អ្នក​ឱ្យ​ត្រង់​នៅលើ​កម្រាល​ដូច​ក្នុង​រូបភាព​។​

​    ​មិនទាន់​រួចរាល់​ទេ អ្នក​ត្រូវ​ធ្វើតាម​ចំនួន​ពេលវេលា​ដូចខាងក្រោម​នេះ​ទៀត​៖

​    ​- ថ្ងៃទី ១ ធ្វើ​រយៈពេល ២០ វិនាទី​
​    ​- ថ្ងៃទី ២ ធ្វើ​រយៈពេល ២០ វិនាទី​
​    ​- ថ្ងៃទី ៣ ធ្វើ​រយៈពេល ៣០ វិនាទី​
​    ​- ថ្ងៃទី ៤ ធ្វើ​រយៈពេល ៣០ វិនាទី​
​    ​- ថ្ងៃទី ៥ ធ្វើ​រយៈពេល ៤០ វិនាទី​
​    ​- ថ្ងៃទី ៦ សម្រាក​
​    ​- ថ្ងៃទី ៧ ធ្វើ​រយៈពេល ៤៥ វិនាទី​
​    ​- ថ្ងៃទី ៨ ធ្វើ​រយៈពេល ៤៥ វិនាទី​
​    ​- ថ្ងៃទី ៩ ធ្វើ​រយៈពេល ៦០ វិនាទី​
​    ​- ថ្ងៃទី ១០ ធ្វើ​រយៈពេល ៦០ វិនាទី​
​    ​- ថ្ងៃទី ១១ ធ្វើ​រយៈពេល ៦០ វិនាទី​
​    ​- ថ្ងៃទី ១២ ធ្វើ​រយៈពេល ៩០ វិនាទី​
​    ​- ថ្ងៃទី ១៣ សម្រាក​
​    ​- ថ្ងៃទី ១៤ ធ្វើ​រយៈពេល ៩០ វិនាទី​
​    ​- ថ្ងៃទី ១៥ ធ្វើ​រយៈពេល ៩០ វិនាទី​
​    ​- ថ្ងៃទី ១៦ ធ្វើ​រយៈពេល ១២០ វិនាទី​
​    ​- ថ្ងៃទី ១៧ ធ្វើ​រយៈពេល ១២០ វិនាទី​
​    ​- ថ្ងៃទី ១៨ ធ្វើ​រយៈពេល ១៥០ វិនាទី​
​    ​- ថ្ងៃទី ១៩ សម្រាក​
​    ​- ថ្ងៃទី ២០ ធ្វើ​រយៈពេល ១៥០ វិនាទី​
​    ​- ថ្ងៃទី ២១ ធ្វើ​រយៈពេល ១៥០ វិនាទី​
​    ​- ថ្ងៃទី ២២ ធ្វើ​រយៈពេល ១៨០ វិនាទី​
​    ​- ថ្ងៃទី ២៣ ធ្វើ​រយៈពេល ១៨០ វិនាទី​
​    ​- ថ្ងៃទី ២៤ ធ្វើ​រយៈពេល ២១០ វិនាទី​
​    ​- ថ្ងៃទី ២៥ សម្រាក​
​    ​- ថ្ងៃទី ២៦ ធ្វើ​រយៈពេល ២១០ វិនាទី​
​    ​- ថ្ងៃទី ២៧ ធ្វើ​រយៈពេល ២៤០ វិនាទី​
​    ​- ថ្ងៃទី ២៨ អាច​បន្តទៀត ឬក៏​សម្រាក​ស្រេច​ចិត្ត​៕

 

adverise with khmeread
ប្រភព៖ healthylifemaster

អ្នកនឹងចូលចិត្ត