ទាំងនេះគឺជាឈ្មោះនិងនាមត្រកូលដែលពេញនិយមបំផុតក្នុងរយៈពេល៥០០ឆ្នាំកន្លងទៅនៅប៊ែកអឺរ៉ុប

          គេហទំព័រ Ancestry ចងក្រងប្រវត្តិគ្រួសារ​និងបានចេញផ្សាយ​ព័ត៌មាន​បន្ទាប់​ពី​សិក្សា​ស្ថិតិ​ស្តីពីជនជាតិ​អង់គ្លេស​និង​អៀរឡង់​និង​សន្ទស្សន៍​ឆ្នាំ​កំណើត​ដែល​គិត​ចាប់ពីឆ្នាំ​១៥៣០​ដល់​ឆ្នាំ​២០០៥។

          នាមខ្លួន John  និង Mary នាំមុខគេ ជា​ឈ្មោះ​ដែល​ពេញនិយម​បំផុត​គិត​ចាប់ពី​ឆ្នាំ​១៥៣០​ដល់​ឆ្នាំ​២០០៥ ប៉ុន្តែ​នៅក្នុងឆ្នាំ​២០១៦​ ឈ្មោះទាំងពីរ​នេះ​ត្រូវ​បាន​ជំនួស​ដោយ​ឈ្មោះ Oliver និង Amelia ។

          ការប៉ាន់​ប្រមាណបង្ហាញថា មាន​បរុស​ច្រើន​រហូតដល់ ៥.៨៥៩.១០៨ នាក់​កើតមក​ដាក់ឈ្មោះថា John ចាប់តាំងពីឆ្នាំ​១៥៣០ នៅ​ពេល​អាចារ្យ​គ្រឹស​ចាប់ ផ្តើម​ប្រមូល​ព័ត៌មាន​ទាក់ទិននឹងថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត ហើយ​ស្ត្រី៤.៥២៣.៩១៧​នាក់ ដាក់ឈ្មោះ Mary ។

          ចំណែ​កឯនាមត្រកូលដ៏ពេញនិយម​បំផុតនោះគឺ Smith  Jones  និង Williams ដោយ​មនុស្ស ២.០០៥.៩៦២នាក់មាន​នាមត្រកូល​ Smiths នៅ​ប្រទេស​អង់គ្លេស​ចាប់តាំងពី​ឆ្នាំ​១៥​៣០។

          ចំណែក​នាមត្រកូល​ Jones និង Williams បាន​ឈរនៅលេខរៀងទី​២​និង​ទី​៣​ ក្នុងឋានៈជា​នាមត្រកូល​ពេញនិយម​បំផុត​ក្នុង​រយៈ​ពេ​ល​១៨០​ឆ្នាំ​ចុងក្រោយ។

    * ឈ្មោះស្រីដែលពេញនិយម ៥០០ ឆ្នាំចុងក្រោយ
    ១. Mary    
    ២. Elizabeth    
    ៣. Sarah    
    ៤. Margaret    
    ៥. Ann        
    ៦. Jane        
    ៧. Alice
    ៨.  Annie    
    ៩. Florence    
    ១០. Emma    
    ១១. Edith    
    ១២. Emily    
    ១៣. Eliza    
    ១៤. Ada
    ១៥. Hannah    
    ១៦. Susan    
    ១៧. Martha    
    ១៨. Dorothy    
    ១៩. Catherine    
    ២០. Ethel    
    ២១. Anne 
    ២២. Frances    
    ២៣. Elsie    
    ២៤. Ellen    
    ២៥. Harret

    * ឈ្មោះប្រុសដែលពេញនិយម ៥០០ ចុងក្រោយ
    ១. John         
    ២. William    
    ៣. Thomas    
    ៤. George    
    ៥. James    
    ៦. Robert    
    ៧. Cherles    
    ៨. Henry    
    ៩. Joseph    
    ១០. David    
    ១១. Richerd    
    ១២. Frederick    
    ១៣. Arthur    
    ១៤. Edward    
    ១៥. Albert    
    ១៦. Alfred    
    ១៧. Michael    
    ១៨. Peter    
    ១៩.  Walter    
    ២០. Ernest    
    ២១. Samuel    
    ២២. Harry    
    ២៣. Stephen    
    ២៤. Frank    
    ២៥. Paul

    * នាមត្រកូលដែលមានតាំងពីឆ្នាំ ១៥៣០ មក
    ១. Smith    
    ២. Jones        
    ៣. Williams    
    ៤. Taylor    
    ៥. Brown    
    ៦. Davies    
    ៧. Evans
    ៨. Thomas    
    ៩. Johnson    
    ១០. Wilson    
    ១១. Roberts    
    ១២. Robinson    
    ១៣. Wright    
    ១៤. Thompson    
    ១៥. White    
    ១៦. Hall        
    ១៧. Walker    
    ១៨. Green    
    ១៩. Edwards
    ២០. Wood    
    ២១. Hughes    
    ២២. Jackson    
    ២៣. Turner    
    ២៤. Lewis    
    ២៥. Harris៕

adverise with khmeread

អ្នកនឹងចូលចិត្ត