មិនធម្មតា​ទេ​! វេ​ប​សាយ TripAdvisor ចាត់​សៀមរាប​អង្គរ​ជាប់​លេខ ១ ក្នុងចំណោម​កន្លែង​ទាំង ១០ ដែល​អ្នកទេសចរ​គួរ​មកលេង​ឱ្យបាន​យ៉ាងហោច​ម្តង ក្នុង​មួយជីវិត​

​    ​TripAdvisor ដែលជា​វេ​ប​សាយ​រៀបចំ​គម្រោង​ធ្វើដំណើរ និង​កក់​ទីតាំង​កម្សាន្ត បានប្រកាស​ពី​ទីតាំង​ដែល​ត្រូវ​ដើរលេង​យ៉ាងហោចណាស់​ឱ្យបាន​ម្តង​ក្នុង​មួយ​ឆាកជីវិត ដែល​ក្នុងនោះ​មាន​ទីតាំង​ល្បីៗ​លើ​ពិភពលោក​ចំនួន ១០ ព្រមទាំង​ថ្លៃ​ចាយវាយ​ក្នុង​ការដើរ​កម្សាន្ត​ផងដែរ​។​

​    ​ខាងក្រោម​នេះ​ជាទី​តាំង​ដែល​វេ​ប​សាយ TripAdvisor ណែនាំ​ឱ្យទៅ​លេង​ឱ្យបាន​យ៉ាងហោច​ម្តង​ក្នុង​មួយជីវិត និង​តម្លៃ​ក្នុងការ​ធ្វើដំណើរ និង​ស្នាក់នៅ​។​

​    ​១. ប្រាសាទអង្គរវត្ត ប្រទេស​កម្ពុជា


​    ​- ទីក្រុង​៖ សៀមរាប​
​    ​- ការហោះហើរ​វិលជុំ (​មនុស្ស​ម្នាក់​)៖ ៩៣៣ ដុល្លារ​
​    ​- សណ្ឋាគារ​៖ ៧៩ ដុល្លារ​
​    ​- ការធ្វើដំណើរ​តាម​តាក់ស៊ី​វិលជុំ​៖ ១៤ ដុល្លារ​
​    ​- អាហារ​ពេល​ល្ងាច (​មនុស្ស​ម្នាក់​)៖ ១៤ ដុល្លារ​
​    ​- តម្លៃ​សុ​រប​៖ ១.២១១ ដុល្លារ​
​    ​- តម្លៃ​សរុប​សម្រាប់​មនុស្ស​ពីរ​នាក់​ក្នុង​មួយ​សប្តាហ៍​៖ ២.៩៧១ ដុល្លារ​

​    ​២. ជ្រលង Grand Canyon សហរដ្ឋអាមេរិក


​    ​- ទីក្រុង​៖ Phoenix
​    ​- ការហោះហើរ​វិលជុំ (​មនុស្ស​ម្នាក់​)៖ ២១២ ដុល្លារ​
​    ​- សណ្ឋាគារ​៖ ២១៥ ដុល្លារ​
​    ​- ការធ្វើដំណើរ​តាម​តាក់ស៊ី​វិលជុំ​៖ ៣៤ ដុល្លារ​
​    ​- អាហារ​ពេល​ល្ងាច (​មនុស្ស​ម្នាក់​)៖ ៤០ ដុល្លារ​
​    ​- កញ្ចប់​ធ្វើដំណើរ (​មនុស្ស​ម្នាក់​)៖ ២៤០ ដុល្លារ​
​    ​- តម្លៃ​សរុប​៖ ៧៤១ ដុល្លារ​
​    ​- តម្លៃ​សរុប​សម្រាប់​មនុស្ស​ពីរ​នាក់​ក្នុង​មួយ​សប្តាហ៍​៖ ៣.០០៣ ដុល្លារ​

​    ​៣. មហាកំពែង​ចិន


​    ​- ទីក្រុង​៖ Phoenix
​    ​- ការហោះហើរ​វិលជុំ (​មនុស្ស​ម្នាក់​)៖ ២១២ ដុល្លារ​
​    ​- សណ្ឋាគារ​៖ ២១៥ ដុល្លារ​
​    ​- ការធ្វើដំណើរ​តាម​តាក់ស៊ី​វិលជុំ​៖ ៣៤ ដុល្លារ​
​    ​- អាហារ​ពេល​ល្ងាច (​មនុស្ស​ម្នាក់​)៖ ៤០ ដុល្លារ​
​    ​- កញ្ចប់​ធ្វើដំណើរ (​មនុស្ស​ម្នាក់​)៖ ២៤០ ដុល្លារ​
​    ​- តម្លៃ​សរុប​៖ ៧៤១ ដុល្លារ​
​    ​- តម្លៃ​សរុប​សម្រាប់​មនុស្ស​ពីរ​នាក់​ក្នុង​មួយ​សប្តាហ៍​៖ ៣.០០៣ ដុល្លារ​

​    ​៤. ចេតិយ Taj Mahal ប្រទេស​ឥណ្ឌា​


​    ​- ទីក្រុង​៖ Agra
​    ​- ការហោះហើរ​វិលជុំ (​មនុស្ស​ម្នាក់​)៖ ១.២៣៥ ដុល្លារ​
​    ​- សណ្ឋាគារ​៖ ៧៩ ដុល្លារ​
​    ​- ការធ្វើដំណើរ​តាម​តាក់ស៊ី​វិលជុំ​៖ ១៣៥ ដុល្លារ​
​    ​- អាហារ​ពេល​ល្ងាច (​មនុស្ស​ម្នាក់​)៖ ១៦ ដុល្លារ​
​    ​- កញ្ចប់​ធ្វើដំណើរ (​មនុស្ស​ម្នាក់​)៖ ៤៧៤ ដុល្លារ​
​    ​- តម្លៃ​សរុប​៖ ១.៩៣៩ ដុល្លារ​
​    ​- តម្លៃ​សរុប​សម្រាប់​មនុស្ស​ពីរ​នាក់​ក្នុង​មួយ​សប្តាហ៍​៖ ៣.៣៣០ ដុល្លារ​

​    ​៥. ការធ្វើដំណើរ​មើល​សត្វព្រៃ ប្រទេស​អាហ្វ្រិក​ខាងត្បូង


​    ​- ទីក្រុង​៖ Nelspruit
​    ​- ការហោះហើរ​វិលជុំ (​មនុស្ស​ម្នាក់​)៖ ១.៥៧៦ ដុល្លារ​
​    ​- សណ្ឋាគារ​៖ ៧៧ ដុល្លារ​
​    ​- ការធ្វើដំណើរ​តាម​តាក់ស៊ី​វិលជុំ​៖ ១២៩ ដុល្លារ​
​    ​- អាហារ​ពេល​ល្ងាច (​មនុស្ស​ម្នាក់​)៖ ១៥ ដុល្លារ​
​    ​- កញ្ចប់​ធ្វើដំណើរ (​មនុស្ស​ម្នាក់​)៖ ១៥១ ដុល្លារ​
​    ​- តម្លៃ​សរុប​៖ ១.៩៤៨ ដុល្លារ​
​    ​- តម្លៃ​សរុប​សម្រាប់​មនុស្ស​ពី​រនាក់​ក្នុង​មួយ​សប្តាហ៍​៖ ៤.៣៣២ ដុល្លារ​

​    ​៦. កោះ Galapagos ប្រទេស​អេ​ក្វា​ឌ័​រ​


​    ​- ទីក្រុង​៖ Santa Cruz
​    ​- ការហោះហើរ​វិលជុំ (​មនុស្ស​ម្នាក់​)៖ ១.០៧៥ ដុល្លារ​
​    ​- សណ្ឋាគារ​៖ ២២០ ដុល្លារ​
​    ​- ការធ្វើដំណើរ​តាម​តាក់ស៊ី​វិលជុំ​៖ ៣២ ដុល្លារ​
​    ​- អាហារ​ពេល​ល្ងាច (​មនុស្ស​ម្នាក់​)៖ ៣៧ ដុល្លារ​
​    ​- កញ្ចប់​ធ្វើដំណើរ (​មនុស្ស​ម្នាក់​)៖ ១៨៨ ដុល្លារ​
​    ​- តម្លៃ​សុ​រប​៖ ១.៥៥២ ដុល្លារ​
​    ​- តម្លៃ​សរុប​សម្រាប់​មនុស្ស​ពី​រនាក់​ក្នុង​មួយ​សប្តាហ៍​៖ ៤.៦១៦ ដុល្លារ​

​    ​៧. ថ្ម​ប៉ប្រះ​ទឹក Great Barrier Reef ប្រទេស​អូស្ត្រាលី


​    ​- ទីក្រុង​៖ Cairns
​    ​- ការហោះហើរ​វិលជុំ (​មនុស្ស​ម្នាក់​)៖ ១.៦៣៤ ដុល្លារ​
​    ​- សណ្ឋាគារ​៖ ១២៦ ដុល្លារ​
​    ​- ការធ្វើដំណើរ​តាម​តាក់ស៊ី​វិលជុំ​៖ ៣៨ ដុល្លារ​
​    ​- អាហារ​ពេល​ល្ងាច (​មនុស្ស​ម្នាក់​)៖ ៤៧ ដុល្លារ​
​    ​- កញ្ចប់​ធ្វើដំណើរ (​មនុស្ស​ម្នាក់​)៖ ៣៧៦ ដុល្លារ​
​    ​- តម្លៃ​សរុប​៖ ២.២២១ ដុល្លារ​
​    ​- តម្លៃ​សរុប​សម្រាប់​មនុស្ស​ពី​រនាក់​ក្នុង​មួយ​សប្តាហ៍​៖ ៥.៥៩៨ ដុល្លារ​

​    ​៨. ពន្លឺ Northern Lights ប្រទេស​អ៊ី​ស្លង់


​    ​- ទីក្រុង​៖ Reykjavik
​    ​- ការហោះហើរ​វិលជុំ (​មនុស្ស​ម្នាក់​)៖ ១.០៩៣ ដុល្លារ​
​    ​- សណ្ឋាគារ​៖ ២៨៤ ដុល្លារ​
​    ​- ការធ្វើដំណើរ​តាម​តាក់ស៊ី​វិលជុំ​៖ ២៧១ ដុល្លារ​
​    ​- អាហារ​ពេល​ល្ងាច (​មនុស្ស​ម្នាក់​)៖ ៧៤ ដុល្លារ​
​    ​- កញ្ចប់​ធ្វើដំណើរ (​មនុស្ស​ម្នាក់​)៖ ១៩៨ ដុល្លារ​
​    ​- តម្លៃ​សរុប​៖ ១.៩២០ ដុល្លារ​
​    ​- តម្លៃ​សរុប​សម្រាប់​មនុស្ស​ពី​រនាក់​ក្នុង​មួយ​សប្តាហ៍​៖ ៥.៨៧៧ ដុល្លារ​

​    ​៩. ប្រាសាទ Machu Picchu ប្រទេស​ប៉េ​រូ


​    ​- ទីក្រុង​៖ Cusco
​    ​- ការហោះហើរ​វិលជុំ (​មនុស្ស​ម្នាក់​)៖ ១.០៦៦ ដុល្លារ​
​    ​- សណ្ឋាគារ​៖ ២៣៧ ដុល្លារ​
​    ​- ការធ្វើដំណើរ​តាម​តាក់ស៊ី​វិលជុំ​៖ ២១ ដុល្លារ​
​    ​- អាហារ​ពេល​ល្ងាច (​មនុស្ស​ម្នាក់​)៖ ២៨ ដុល្លារ​
​    ​- កញ្ចប់​ធ្វើដំណើរ (​មនុស្ស​ម្នាក់​)៖ ៨៩៩ ដុល្លារ​
​    ​- តម្លៃ​សរុប​៖ ២.២៥១ ដុល្លារ​
​    ​- តម្លៃ​សរុប​សម្រាប់​មនុស្ស​ពីរ​នាក់​ក្នុង​មួយ​សប្តាហ៍​៖ ៥.៨៩០ ដុល្លារ​

​    ​១០. កោះ Santorini ប្រទេស​ក្រិ​ក​


​    ​- ទីក្រុង​៖ Oia
​    ​- ការហោះហើរ​វិលជុំ (​មនុស្ស​ម្នាក់​)៖ ២.៥០០ ដុល្លារ​
​    ​- សណ្ឋាគារ​៖ ៤៨២ ដុល្លារ​
​    ​- ការធ្វើដំណើរ​តាម​តាក់ស៊ី​វិលជុំ​៖ ១២៤ ដុល្លារ​
​    ​- អាហារ​ពេល​ល្ងាច (​មនុស្ស​ម្នាក់​)៖ ៣៩ ដុល្លារ​
​    ​- កញ្ចប់​ធ្វើដំណើរ (​មនុស្ស​ម្នាក់​)៖ ១៥១ ដុល្លារ​
​    ​- តម្លៃ​សរុប​៖ ៣.២៩៦ ដុល្លារ​
​    ​- តម្លៃ​សរុប​សម្រាប់​មនុស្ស​ពី​រនាក់​ក្នុង​មួយ​សប្តាហ៍​៖ ៩.៣៦៤ ដុល្លារ​៕

adverise with khmeread
ប្រភព៖ BusinessInsider

អ្នកនឹងចូលចិត្ត