តារា K-pop រូប​ណា​ដែល​កើត​ខែមករា​ដូច​ខែ​កំណើត​របស់​អ្នក​?

    ​ខែមករា​គឺជា​ខែ​កំណើត​របស់ Idol ក្នុង K-pop ជាច្រើនរូប​មានដូចជា Lee Seung Gi, Jaejoong របស់​ក្រុម JYJ, Minzy របស់​ក្រុម 2Ne1, Sungman និង Kangin របស់​ក្រុម Super Junior, Hyorin និង Bora របស់​ក្រុម SISTAR, Kai និង D.O. របស់​ក្រុម EXO, Seolhyun និង Jimin របស់​ក្រុម AOA, Goo Hara របស់​ក្រុម KARA និង​តារា​ជាច្រើនរូប​ទៀត​។ 

   តារា K-pop រូបណាដែល​កើត​ខែមករា​ដូច​ខែ​កំណើត​របស់​អ្នក​?

​    ​១. Sungmin (Super Junior) អាយុ ៣០


​    ​២. U-Ji (BESTie) អាយុ ២៥


​    ​៣. Jeongmin (Boyfriend) អាយុ ២២


​    ​៤. Seolhyun (AOA) អាយុ ២១


​    ​៥. Donghyuk (iKON) អាយុ ១៩


​    ​៦. Yoseob (BEAST) អាយុ ២៦


​    ​៧. Mithra Jin (Epik High) អាយុ ២៦


​    ​៨. JB (GOT7) អាយុ ២២


​    ​៩. Changwoo (TROY) អាយុ ៣៣


​    ​១០. Jimin (AOA) អាយុ ២៥


​    ​១១. Yang Hyun Suk (YG) អាយុ ៤៦


​    ​១២. Jihyun (4Minute) អាយុ ២៦


​    ​១៣. Solji (EXID) អាយុ ២៧


​    ​១៤. Brian Joo (Fly to the Sky/Solo) អាយុ ៣៥


​    ​១៥. Hyorin (SISTAR) អាយុ ២៥


​    ​១៦. J-Kyun (Lucky J) អាយុ ៣១


​    ​១៧. Seunghoon (WINNER) អាយុ ៣៣


​    ​១៨. D.O. (EXO-K) អាយុ ២៣


​    ​១៩. Sunday (The Grace) អាយុ ២៩


​    ​២០. Goo Hara (Kara) អាយុ ២៥


​    ​២១. Lee Seung Gi (Solo) អាយុ ២៨


​    ​២២. Sangchu (Mighty Mouth) អាយុ ៣៤


​    ​២៣. Kai (EXO-K) អាយុ ២២


​    ​២៤. Gaeko (Dynamic Duo) អាយុ ៣៥


​    ​២៥. Boa (Spica) អាយុ ២៩


​    ​២៦. Jun.K (2PM) អាយុ ២៨


​    ​២៧. Ooon (HALO) អាយុ ២៣


​    ​២៨. Hyungwon (Monsta X) អាយុ ២២


​    ​២៩. Sunghak (BIGSTAR) អាយុ ២៣


​    ​៣០. Seungkwan (Seventeen) អាយុ ១៨


​    ​៣១. Sungjin (DAY6) អាយុ ២៣


​    ​៣២. Hwanhee (Fly to the Sky/Solo) អាយុ ៣៤


​    ​៣៣. Kangin (Super Junior) អាយុ ៣១


​    ​៣៤. Kiseop (U-KISS) អាយុ ២៥


​    ​៣៥. Minzy (2NE1) អាយុ ២២


​    ​៣៦. Jiyoung (Former Kara member) អាយុ ២២


​    ​៣៧. Lime (Hello Venus) អាយុ ២៣


​    ​៣៨. Hyuna (Nine Muses) អាយុ ២៩


​    ​៣៩. Andy (Shinhwa) អាយុ ៣៥


​    ​៤០. Lim Kim (Solo) អាយុ ២២


​    ​៤១. Kang Seung Yoon (WINNER) អាយុ ២២


​    ​៤២. Sunggu (HIGH4) អាយុ ២៤


​    ​៤៣. Jin E (Oh My Girl) អាយុ ២១


​    ​៤៤. Jun (U-KISS) អាយុ ១៩


​    ​៤៥. Yooyoung (Hello Venus) អាយុ ២១


​    ​៤៦. San E (Solo) អាយុ ៣១


​    ​៤៧. Youngjae (B.A.P) អាយុ ២២


​    ​៤៨. Junho (2PM) អាយុ ២៦


​    ​៤៩. Seung Hee (Oh My Girl) អាយុ ២០


​    ​៥០. Jaejoong (JYJ) អាយុ ៣០


​    ​៥១. I.M (Monsta X) អាយុ ២០


​    ​៥២. Chanwoo (iKON) អាយុ ១៨


​    ​៥៣. Bernard Park (Solo) អាយុ ២៣


​    ​៥៤. GunWoo (MYNAME) អាយុ ២៧


​    ​៥៥. Bora (SISTAR) អាយុ ២៦៕ 

adverise with khmeread
ប្រភព៖ Soompi

អ្នកនឹងចូលចិត្ត