វិចិត្រករ Gunduz Aghayev គូររូបជាច្រើនដើម្បីបង្ហាញបញ្ហាសង្គមលើពិភពលោកបច្ចុប្បន្ន

សាជាថ្មីម្ដងទៀត លោក Gunduz Aghayev បានព្យាយាមបង្ហាញបញ្ហាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន ដែលនៅតែបន្តកើតឡើង បន្ទាប់ពីច្រើនទសវត្សរ៍ទៅហើយមិនឃើញមានដំណោះស្រាយ។

វិចិត្យកររូបនេះបានផ្ដោតទៅលើបញ្ហាដ៏ធំកំពុងកើតមានឡើង ហើយមនុស្សមិនបានបង្ហាញទង្វើព្រួយបារម្ភ និងងាយរងផលប៉ះពាល់ទៅនឹងបញ្ហាទាំងនោះទេ។

ពិតណាស់ ទំហំនៃបញ្ហាទាំងនោះគឺធំ ល្មមនឹងបំផ្លាញជាជាងផ្ដល់ផលវិជ្ជមាន។ លោក Gunduz Aghayev បានគូររូបទាំងអស់នេះដើម្បីបង្ហាញបញ្ហាសង្គមបច្ចុប្បន្នដែលកំពុងកើតឡើងនៅលើពភពលោក៕

adverise with khmeread