ការផ្តល់ជូនពិសេសស្រមាប់សិស្សរៀនចប់ទី ១២!

ក្រុមហ៊ុនធូដេសូមធ្វើការផ្តល់ជូនសិស្សនិស្សិតដែលទើបតែ​រៀនចប់ទី ១២ និងបានចុះឈ្មោះសិក្សា​ផ្នែកអាយធី​ នៅតាមបណ្ដា​សកលវិទ្យាល័យនានា​នូវ Server Hosting ពីក្រុមហ៊ុនធូ​ដេដោយ​ឥតគិតៃថ្ល។

លក្ខខណ្ឌេដីម្បីទទួលបាន Server Hosting ឥតគិតៃថ្លេនះ៖
-ជបសិស្សនិស្សិតែដលចុះឈ្មោះ​រៀនផ្នែក អាយធី
-បង្ហាញនូវបង្ហាន់ដៃចុះឈ្មោះចូលេរៀនមកការិយាល័យធូដេ

ការផ្តល់ជូន៖
-កញ្ចប់បង្ហោះគេហទំព័រស្តាតធឺរ (Starter Package)
-រយៈ​ពេលបី្រប្រាស់ ១ ឆ្នាំឥតគិតថ្លៃ

សិស្សនិស្សិតអាចមកកាន់ការិយាល័យធូ​ដេរៀងរាល់​ថ្ងៃធ្វើការដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះ។ អាសយដ្ឋាន ផ្ទះ​លេខ ៦៤ABC ផ្លូវ ៣៤៨ សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃ​ទី១, ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំ​ពេញ, ប្រទេសកម្ពុជា។

adverise with khmeread