ទឹកដោះគោ​ហេ​រ៉ូ​បេ​ប៊ី​Pedialac​រូបមន្ត​ចុងក្រោយ​ល្អ​បំផុត​របស់​ហេ​រ៉ូ​បេ​ប៊ី​ស្វី​ស​ល្បីឈ្មោះ​ពី​អឺរ៉ុប​