ឈ្មោះ​វេ​ប​សាយ​ដែលមាន​តម្លៃ​ថ្លៃ​បំផុត​ក្នុង​ពិភពលោក​, Sex.com ជាប់​លេខ​១

​    ​ចូល​មើល​វេ​ប​សាយ​រាល់ថ្ងៃ តើ​អ្នកមាន​ដឹងថា​ឈ្មោះ​វេ​ប​សាយ​ណា​ថ្លៃ​ជាងគេ​ទេ​?

​    ​ខាងក្រោម​គឺជា​ឈ្មោះ​វេ​ប​សាយ​ដែលមាន​តម្លៃ​រហូត​ទៅដល់​រាប់លាន​ដុល្លារ​។​

​    ​១. MM.COM តម្លៃ ១.២០០.០០០ ដុល្លារ លក់​នៅ​ឆ្នាំ​២០១៤​។​
​    ​២. Power.com តម្លៃ ១.២៦១.០០០ ដុល្លារ លក់​នៅ​ឆ្នាំ ២០១៤​។​
​    ​៣. eBet.com តម្លៃ ១.៣៥០.០០០ ដុល្លារ លក់​នៅ​ឆ្នាំ ២០១៣​។​
​    ​៤. Cameras.com តម្លៃ ១.៥០០.០០០ ដុល្លារ លក់​នៅ​ឆ្នាំ ២០០៦​។​
​    ​៥. Russia.com តម្លៃ ១.៥០០.០០០ ដុល្លារ លក់​នៅ​ឆ្នាំ ២០០៩​។​
​    ​៦. Tandberg.com តម្លៃ ១.៥០០.០០ ដុល្លារ លក់​នៅ​ឆ្នាំ ២០០៧​។​
​    ​៧. Tichket.com ១.៥២៥.០០០ ដុល្លារ លក់​នៅ​ឆ្នាំ ២០០៩​។​
​    ​៨. DataRecovery.com តម្លៃ ១.៦៥៩.០០០ ដុល្លារ លក់​នៅ​ឆ្នាំ ២០០៨​។​
​    ​១០. Auction.com តម្លៃ ១.៧០០.០០០ ដុល្លារ លក់​នៅ​ឆ្នាំ ២០០៩​។​
​    ​១១. Dating.com តម្លៃ ១.៧៥០.០០០ ដុល្លារ លក់​នៅ​ឆ្នាំ ២០១០​។​
​    ​១២. Fly.com តម្លៃ ១.៧៦០.០០០ ដុល្លារ លក់​នៅ​ឆ្នាំ ២០០៩​។​
​    ​១៣. Seniors.com តម្លៃ ១.៨០០.០០ ដុល្លារ លក់​នៅ​ឆ្នាំ ២០០៧​។​
​    ​១៤. 37.com តម្លៃ ១.៩៦០.៨០០ ដុល្លារ លក់​នៅ​ឆ្នាំ ២០១៤​។​
​    ​១៥. Computer.com តម្លៃ ២.១០០.០០០ ដុល្លារ លក់​នៅ​ឆ្នាំ ២០០៧​។​
​    ​១៦. 114.com តម្លៃ ២.១០០.០០ ដុល្លារ លក់​នៅ​ឆ្នាំ ២០១៣​។​
​    ​១៧. kk.com តម្លៃ ២.៤០០.០០ ដុល្លារ លក់​នៅ​ឆ្នាំ ២០១៣​។​
​    ​១៨. Youxi.com តម្លៃ ២.៤៣០.០០០ ដុល្លារ លក់​នៅ​ឆ្នាំ ២០១៤​។​
​    ​១៩. Investing.com តម្លៃ ២.៤៥០.០០០ ដុល្លារ លក់​នៅ​ឆ្នាំ ២០១២​។​
​    ​២០. Socail.com តម្លៃ ២.៦០០.០០០ ដុល្លារ លក់​នៅ​ឆ្នាំ ២០១១​។​
​    ​២១. CreditCards.com តម្លៃ ២.៧៥០.០០០ ដុល្លារ លក់​នៅ​ឆ្នាំ ២០០៤​។​
​    ​២២. Shopping.de តម្លៃ ២.៨៥៨.៩៤៥ ដុល្លារ លក់​នៅ​ឆ្នាំ ២០០៩​។​
​    ​២៣. Candy.com តម្លៃ ៣.០០០.០០០ ដុល្លារ លក់​នៅ​ឆ្នាំ ២០០៩​។​
​    ​២៤. Vodka.com តម្លៃ ៣.០០០.០០០ ដុល្លារ លក់​នៅ​ឆ្នាំ ២០០៦​។​
​    ​២៥. Whisky.com តម្លៃ ៣.១០០.០០០ ដុល្លារ លក់​នៅ​ឆ្នាំ ២០១៤​។​
​    ​២៦. MI.com តម្លៃ ៣.៦០០.០០០ ដុល្លារ លក់​នៅ​ឆ្នាំ ២០១៤​។​
​    ​២៧. IG.com តម្លៃ ៤.៧០០.០០០ ដុល្លារ លក់​នៅ​ឆ្នាំ ២០១៣​។​
​    ​២៨. Medicare.com តម្លៃ ៤.៨ លាន​ដុល្លារ លក់​នៅ​ឆ្នាំ ២០១៤​។​
​    ​២៩. Clothes.com តម្លៃ ៤.៩ លាន​ដុល្លារ លក់​នៅ​ឆ្នាំ ២០០៨​។​
​    ​៣០. Toys.com តម្លៃ ៥.១ លាន​ដុល្លារ លក់​នៅ​ឆ្នាំ ២០០៩​។​
​    ​៣១. Slots.com តម្លៃ ៥.៥ លាន​ដុល្លារ លក់​នៅ​ឆ្នាំ ២០១០​។​
​    ​៣២. z.com តម្លៃ ៦.៧៨៤.០០០ ដុល្លារ លក់​នៅ​ឆ្នាំ ២០១៤​។​
​    ​៣៣. Diamond.com តម្លៃ ៧.៥ លាន​ដុល្លារ លក់​នៅ​ឆ្នាំ ២០០៦​។​
​    ​៣៤. We.com តម្លៃ ៨ លាន​ដុល្លារ លក់​នៅ​ឆ្នាំ ២០១៥​។​
​    ​៣៥. Porno.com តម្លៃ ៨.៨៨៨.៨៨៨ ដុល្លារ លក់​នៅ​ឆ្នាំ ២០១៥​។​
​    ​៣៦. Porn.com តម្លៃ ៩.៥ លាន​ដុល្លារ លក់​នៅ​ឆ្នាំ ២០០៧​។​
​    ​៣៧. Fund.com តម្លៃ ៩.៩៩៩.៩៥០ ដុល្លារ លក់​នៅ​ឆ្នាំ ២០០៨​។​
​    ​៣៨. Sex.com តម្លៃ ១៣​លាន​ដុល្លារ លក់​នៅ​ឆ្នាំ ២០១០៕​

adverise with khmeread

អ្នកនឹងចូលចិត្ត