របៀប​បង្កើត Blue Screen of Death ពញ្ញាក់​អារម្មណ៍​មិត្តភក្តិ​!

    ​អត្ថបទ​មួយ​នេះ​នឹង​ជួយ​អ្នកបង្កើត Blue Screen of Death បោកប្រាស់ សម្រាប់​ពញ្ញាក់​អារម្មណ៍​មិត្ត​របស់​អ្នក​។​

​    ​ប្រសិនបើ​អ្នកជា​អ្នកប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធ Windows បញ្ហា​សម្រាប់​អ្នក​ប្រើ​ធំជាងគេ​គឺ​ការចេញ​របស់ Blue Screen of Death​។​

​    ​Blue Screen of Death គឺជា​ប្រភេទ​សារ​ដែល​ប្រាប់ថា​កុំព្យូទ័រ​របស់​អ្នកមាន​បញ្ហា​ផ្នែក Hardware ឬក៏ បណ្ដាលមកពី​យើង​ដំឡើង Driver ខុស​ជាដើម​។​

​    ​ដើម្បី​បង្កើត Blue Screen of Death ក្លែងក្លាយ​គឺ​៖

​    ​១. ចុច​ទៅលើ Desktop រួច​ចុច Mouse ខាងស្ដាំ​ដៃ​បង្កើត Text Document មួយ​។​
​    ​២. ចម្លង​កូដ​ខាងក្រោម​ដាក់ចូល​ក្នុង Text Document នោះ​។​
​    ​@echo off
​    ​echo ^<html^>^<head^>^<title^>BSOD^
​    ​</title^> > bsod.hta
​    ​echo. >> bsod.hta
​    ​echo ^<hta:application id="oBVC" >> bsod.hta
​    ​echo applicationname="BSOD" >> bsod.hta
​    ​echo version="1.0" >> bsod.hta
​    ​echo maximizebutton="no" >> bsod.hta
​    ​echo minimizebutton="no" >> bsod.hta
​    ​echo sysmenu="no" >> bsod.hta
​    ​echo Caption="no" >> bsod.hta
​    ​echo windowstate="maximize"/^> >> bsod.hta
​    ​echo. >> bsod.hta
​    ​echo ^</head^>^<body bgcolor="#000088" scroll="no"^> >> bsod.hta
​    ​echo ^<font face="Lucida Console" size="4" color="#FFFFFF"^> >> bsod.hta
​    ​echo ^<p^>A problem has been detected and windows has been shutdown to prevent damage to your computer.^</p^> >> bsod.hta
​    ​echo. >> bsod.hta
​    ​echo ^<p^>DRIVER_IRQL_NOT_LES_OR_EQ
​    ​UAL^</p^> >> bsod.htaecho. >> bsod.hta
​    ​echo ^<p^>If this is the first time you've seen this stop error screen, restart your computer, If this screen appears again, follow these     ​steps:^</p^> >> bsod.hta
​    ​echo. >> bsod.hta
​    ​echo ^<p^>Check to make sure any new hardware or software is properly installed. If this is a new installation, ask your hardware or software     ​manufacturer for any windows updates you might need.^</p^> >> bsod.hta
​    ​echo. >> bsod.hta
​    ​echo ^<p^>If problems continue, disable or remove any newly installed hardware or software. Disable BIOS memory options such as caching or     ​shadowing. If you need to use Safe Mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select Advanced Startup     ​Options, and then select Safe Mode.^</p^> >> bsod.hta
​    ​echo. >> bsod.hta
​    ​echo ^<p^>Technical information:^</p^> >> bsod.hta
​    ​echo. >> bsod.hta
​    ​echo ^<p^>*** STOP: 0x000000D1 (0x0000000C,0x00000002,0x00000
​    ​000,0xF86B5A89)^</p^> >> bsod.htaecho. >> bsod.hta
​    ​echo. >> bsod.hta
​    ​echo ^<p^>*** gv3.sys - Address F86B5A89 base at F86B5000, DateStamp 3dd9919eb^</p^> >> bsod.hta
​    ​echo. >> bsod.hta
​    ​echo ^<p^>Beginning dump of physical memory^</p^> >> bsod.hta
​    ​echo ^<p^>Physical memory dump complete.^</p^> >> bsod.hta
​    ​echo ^<p^>Contact your system administrator or technical support group for further assistance.^</p^> >> bsod.hta
​    ​echo. >> bsod.hta
​    ​echo. >> bsod.hta
​    ​echo ^</font^> >> bsod.hta
​    ​echo ^</body^>^</html^> >> bsod.hta
​    ​start "" /wait "bsod.hta"
​    ​del /s /f /q "bsod.hta" > nul

​    ​៣. ប្ដូរ Extension វាពី .txt ទៅជា .bat វិញ​។​
​    ​៤. បន្ទាប់ពី​ប្ដូរ Extension ហើយ Sent វា​ទៅ Desktop ហើយ​ប្ដូរ icon ទៅជា​រូប​កម្មវិធី​ណាមួយ​ជាការ​ស្រេច​។ ហើយ​ដើម្បី​ប្ដូរ icon ចុច Mouse ស្ដាំ => Properties=>Change icon=> រើស​រូប​ណា​ដែល​អ្នក​ពេញចិត្ត​ដាក់​ជាការ​ស្រេច​៕

adverise with khmeread
ប្រភព៖ ហ្វោសប៊ៃ

អ្នកនឹងចូលចិត្ត