បញ្ជី​សាកលវិទ្យាល័យ​ល្អ​ដាច់​គេ​ទាំង ២៤ ក្នុង​ពិភពលោក​បានចេញ​ហើយ​! Oxford របូត​មក​លេខ ២ វិញ​

    ​សាកលវិទ្យាល័យ​ដែល​និយាយ​ភាសា​អង់គ្លេស​នៅតែ​បន្ត​គ្របដណ្ដប់​ពិភពលោក នេះ​បើ​យោងតាម​ចំណាត់ថ្នាក់​ថ្មី​ពី​ស្ថាប័ន Times Higher Education ចេញផ្សាយ​កាលពី​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​កន្លងទៅ​។​

​    ​កំពូល​សាកលវិទ្យាល័យ​ទាំង ២៤ ក្នុង​ពិភពលោក មាន ១៦ សាកលវិទ្យាល័យ​មកពី​អាមេរិក និង ៦ សាកលវិទ្យាល័យ​មកពី​ចក្រភព​អង់គ្លេស​។ ចំណែក​កាណាដា និង​ស្វី​សមាន​ម្នា​ក់មួយ​ដែរ​។​

​    ​ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​ឈ្មោះ​សកលវិទ្យា​ល័យ និង​ចំណាត់ថ្នាក់​ពិន្ទុ​។​

​    ​២៤. សាកលវិទ្យាល័យ University of Edinburgh ប្រទេស​អង់គ្លេស ពិន្ទុ ៨០,៣​។​
​    ​២៣. សាកលវិទ្យាល័យ London School of Economics ប្រទេស​អង់គ្លេស ពិន្ទុ ៨១,៣​។​
​    ​២២. សាកលវិទ្យាល័យ Carnegie Mellon University ប្រទេស​អាមេរិក ពិន្ទុ ៨២,៣​។​
​    ​២១. សាកលវិទ្យាល័យ University of Michigan ប្រទេស​អាមេរិក ពិន្ទុ ៨២,៤​។​
​    ​២០. សាកលវិទ្យាល័យ Duke University ប្រទេស​អាមេរិក ពិន្ទុ ៨២,៧​។​
​    ​១៩. សាកលវិទ្យាល័យ University of Toronto ប្រទេស​កាណាដា ពិន្ទុ ៨៣,៩​។​
​    ​១៨. សាកលវិទ្យាល័យ Cornell University ប្រទេស​អាមេរិក ពិន្ទុ ៨៤,០​។​
​    ​១៧. សាកលវិទ្យាល័យ University of Pennsylvania ប្រទេស​អាមេរិក ពិន្ទុ ៨៥,២​។​
​    ​១៦. សាកលវិទ្យាល័យ University of California at Los Angeles ប្រទេស​អាមេរិក ពិន្ទុ ៨៥,៨​។​
​    ​១៥. សាកលវិទ្យាល័យ Columbia University ប្រទេស​អា​មេ​រក ពិន្ទុ ៨៦,១​។​
​    ​១៤. សាកលវិទ្យាល័យ University College London ប្រទេស​អង់គ្លេស ពិន្ទុ ៨៧,១​។​
​    ​១៣. សាកលវិទ្យាល័យ University of California at Berkeley ប្រទេស​អាមេរិក ពិន្ទុ ៨៧,២​។​
​    ​១២. សាកលវិទ្យាល័យ Yale University ប្រទេស​អាមេរិក ពិន្ទុ ៨៧,៤​។​
​    ​១១. សាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins University ប្រទេស​អាមេរិក ពិន្ទុ ៨៧,៦​។​
​    ​១០. សាកលវិទ្យាល័យ University of Chicago ប្រទេស​អាមេរិក ពិន្ទុ ៨៧,៩​។​
​    ​៩. សាកលវិទ្យាល័យ Swiss Federal Institute of Technology at Zurich ប្រទេស​ស្វ៊ី​ស ពិន្ទុ ៨៨,៣​។​
​    ​៨. សាកលវិទ្យាល័យ Imperial College London ប្រទេស​អង់គ្លេស ពិន្ទុ ៨៩,១​។​
​    ​៧. សាកលវិទ្យាល័យ Princeton University ប្រទេស​អាមេរិក ពិន្ទុ ៩០,១​។​
​    ​៦. សាកលវិទ្យាល័យ Harvard University ប្រទេស​អាមេរិក ពិន្ទុ ៩១,៦​។​
​    ​៥. សាកលវិទ្យាល័យ Massachusetts Institude of Technology ប្រ​ទេ​អាមេរិក ៩២,០​។​
​    ​៤. សាកលវិទ្យាល័យ University of Cambridge ប្រទេស​អង់ក្លេស ពិន្ទុ ៩២,៨​។​
​    ​៣. សាកលវិទ្យាល័យ Stanford University  ប្រទេស​អាមេរិក ពិន្ទុ ៩៣,០​។​
​    ​២. សាកលវិទ្យាល័យ University of Oxford ប្រទេស​អង់គ្លេស ពិន្ទុ ៩៤,២​។​
​    ​១. សាកលវិទ្យាល័យ California Institute of Technology ប្រទេស​អាមេរិក ពិន្ទុ ៩៥,២៕​

adverise with khmeread
ប្រភព៖ Independent

អ្នកនឹងចូលចិត្ត