កូដ​សម្ងាត់​នៅលើ​ទូរស័ព្ទដៃ Samsung ដែល​អ្នក​រាល់គ្នា​ដឹង​តិចតួច​បំផុត​

​    ​នៅលើ​ទូរស័ព្ទដៃ Samsung មាន​របៀប​តេស្ដ​ជាច្រើន ដែល​ប្រើ​នូវ​លេខ​កូដ​សម្រាប់​ហៅ​មុខងារ​នោះមក​ប្រើ​។​

​    ​ធម្មតា​មុខងារ​ទាំងនោះ​មាន​កន្លែង​ចូល​តែ​នៅ​ជ្រៅ ខ្លះទៀត​មិនអាច​រកឃើញ​ដោយ​ងាយ​ទេ​។​

​    ​តោះ​ឥឡូវ​មក​ស្គាល់​លេខ​កូដ​នោះ​ទាំងអស់គ្នា​។​

​    ​*#06# (Display IMEI number)
​    ​*#1234# (Display current firmware)
​    ​*#*#4636#*#* (Diagnostic and general settings mode)
​    ​*#*#7780#*#* (Factory soft reset) or *#7780#
​    ​*2767*3855# (Factory hard reset to ROM firmware default settings)
​    ​*2767*4387264636# (To display product code)
​    ​*#272*imei#* (Display/change CSC code) or *#272*HHMM#*
​    ​*#*#1472365#*#* (GPS test settings)
​    ​*#*#197328640#*#* (Service mode main menu)
​    ​*#12580*369# (SW & HW Info)
​    ​*#232337# (Bluetooth Address)
​    ​*#232331# (Bluetooth Test Mode)
​    ​*#232338# (WLAN MAC Address)
​    ​*#0228# (ADC Reading)
​    ​*#32489# (Ciphering Info)
​    ​*#2263# (RF Band Selection)
​    ​*#9090# (Diagnostic ConfiguratioN)
​    ​*#7284# (USB I2C Mode Control)
​    ​*#232339# (WLAN Test Mode)
​    ​*#0842# (Vibra Motor Test Mode)
​    ​*#0782# (Real Time Clock Test)
​    ​*#0673# (Audio Test Mode)
​    ​*#0*# (General Test Mode)
​    ​*#872564# (USB Logging Control)
​    ​*#4238378# (GCF Configuration)
​    ​*#0283# (Audio Loopback Control)
​    ​*#1575# (GPS Control Menu)
​    ​*#3214789650# (LBS Test Mode)
​    ​*#745# (RIL Dump Menu)
​    ​*#03# (NAND Flash S/N)
​    ​*#0589# (Light Sensor Test Mode)
​    ​*#0588# (Proximity Sensor Test Mode)
​    ​*#273283*255*3282*# (Data Create Menu)
​    ​*#34971539# (Camera Firmware Update)
​    ​*#526# (WLAN Engineering Mode)
​    ​*#746# (Debug Dump Menu)
​    ​*#9900# (System Dump Mode)
​    ​*#44336# (Sofware Version Info)
​    ​*#273283*255*663282*# (Data Create SD Card)
​    ​*#3282*727336*# (Data Usage Status)
​    ​*#7594# (Remap Shutdown to End Call TSK)
​    ​*#0289# (Melody Test Mode)
​    ​*#2663# (TSP / TSK firmware update)
​    ​*#528# (WLAN Engineering Mode)
​    ​*#7412365# (Camera Firmware Menu) or *#*#34971539#*#*
​    ​*#80# (Unknown)
​    ​*#07# (Test History)
​    ​*#3214789# (GCF Mode Status)
​    ​*#272886# (Auto Answer Selection)
​    ​*#8736364# (OTA Update Menu)
​    ​*#301279# (HSDPA/HSUPA Control Menu)
​    ​*#7353# (Quick Test Menu)
​    ​*2767*4387264636# (Sellout SMS / PCODE view)
​    ​*#7465625# (View Phone Lock Status)
​    ​*7465625*782*# (Configure Network Lock NSP)
​    ​*7465625*27*# (Insert Network Lock Keycode NSP/CP)
​    ​#7465625*27*# (Insert Content Provider Keycode)
​    ​#7465625*782*# (Insert Partitial Network Lock Keycode)
​    ​*7465625*77*# (Insert Network Lock Keycode SP)
​    ​#7465625*77*# (Insert Operator Lock Keycode)
​    ​*7465625*638*# (Configure Network Lock MCC/MNC)
​    ​#7465625*638*# (Insert Network Lock Keycode)

adverise with khmeread
ប្រភព៖ softwaresenior

អ្នកនឹងចូលចិត្ត