តើ​អ្នក​បានឃើញ​អក្សរ​អ្វី​លាក់ខ្លួន​ក្នុង​ចំណុច​ពណ៌​ទាំងនេះ​?

​    ​អ្នកលេង​អ៊ី​ន​ធឺ​ណេ​ត​បាន​នាំ​ភ្ញាក់ផ្អើល​ជាខ្លាំង​ដោយសារ​រូបភាព​បំភ័ន្ត​ភ្នែក​ទាំងអស់នេះ​។​

​    ​ល្បិច​ថ្មី​បំផុត​នៃ​ចំណុច​ពណ៌​ទាំងអស់នេះ​វា​បង្កប់​នូវ​តួអក្សរ​មួយ​នៅក្នុង​ចំណុច​ពណ៌​ស្រដៀងៗ​គ្នា​ទាំងអស់នេះ​។​

​    ​តោះ​តេស្ដ​ភ្នែក​របស់​អ្នក​ថា​តើ​អ្នកឃើញ​អក្សរ​អ្វី​នៅ​ចំណុច​ពណ៌​ទាំងអស់នេះ​។​

​    ​១. រូប​ទី ១ តើ​អ្នកឃើញ​អក្សរ E, F ឬក៏ B?

​    ​២. រូប​ទី ២ តើ​អ្នកឃើញ​អក្សរ Q, G ឬក៏ O?

​    ​៣. រូប​ទី ៣ តើ​អ្នកឃើញ​អក្សរ I, T ឬក៏ H?

​    ​៤. រូប​ទី ៤ តើ​អ្នកឃើញ​អក្សរ L, E ឬក៏ F?

​    ​៥. រូប​ទី ៥ តើ​អ្នកឃើញ​អក្សរ F, O ឬក៏ G?

​    ​៦. រូប​ទី ៦ តើ​អ្នកឃើញ​អក្សរ N, W ឬក៏ M?

​    ​៧. រូប​ទី ៧ តើ​អ្នកឃើញ​អក្សរ M, H ឬក៏ R ?

adverise with khmeread
ប្រភព៖ Independent

អ្នកនឹងចូលចិត្ត