នេះ​ជា​របៀប​កម្ចាត់​ខ្លាញ់​ក្បាលពោះ​យារ​ធ្លាក់​ហួសប្រមាណ​តែ​ក្នុង​រយៈពេល ៣០ ថ្ងៃ​!

    ​លំ​ហាត់ប្រាណ​ឈ្មោះថា Plank គឺជា​លំ​ហាត់ប្រាណ​ល្អ​បំផុត ដែល​អ្នក​អាច​លុបបំបាត់​ខ្លាញ់​ក្បាលពោះ​និង​ពង្រឹង​ឆ្អឹងខ្នង ដើមទ្រូង ជើង ដៃ​និង​សាច់ដុំ​កំប៉េះគូថ​។​

​    ​ក្នុង​លំ​ហាត់ប្រាណ​មួយ​នេះ សាច់ដុំ​ធ្វើការ​ដូច​យើង​អា​វ៉ង់​អ៊ីចឹង ប៉ុន្ដែ​អ្នក​ត្រូវ​ធ្វើឱ្យ​រាងកាយ​ត្រង់​និង​ខ្ពស់ ហើយ​វា​ពិតជា​សំខាន់​ណាស់​ដើម្បី​ធ្វើឱ្យ​ត្រូវ​តាម​ក្បួន​។​

​    ​ត្រូវ​ប្រាកដថា​ខ្លួន​របស់​អ្នក​ត្រង់​ដូច​បន្ទាត់ ខណៈដែល​លើក​កែងដៃ​និង​ម្រាមជើង​ឱ្យបាន​នឹង​ល្អ​។ ហើយ​ចាប់​ផ្ដើមធ្វើ​លំ​ហាត់ប្រាណ​នេះ​ឱ្យបាន ២០ វិនាទី​ក្នុង​ថ្ងៃ​ដំបូង និង​បន្ទាប់មក​អនុវត្តតាម​វិនាទី​ដូចខាងក្រោម​បន្តទៀត​។​

​    ​ថ្ងៃទី ១ - ២0 វិនាទី 
​    ​ថ្ងៃទី ២ - ២0 វិនាទី 
​    ​ថ្ងៃទី ៣ - ៣0 វិនាទី​
​    ​ថ្ងៃទី ៤ - ៣0 វិនាទី 
​    ​ថ្ងៃទី ៥ - ៤0 វិនាទី 
​    ​ថ្ងៃទី ៦ - សម្រាក 
​    ​ថ្ងៃទី ៧ - ៤៥ វិនាទី 
​    ​ថ្ងៃទី ៨ - ៤៥ វិនាទី 
​    ​ថ្ងៃទី ៩ - ៦0 វិនាទី​
​    ​ថ្ងៃទី ១0 - ៦0 វិនាទី 
​    ​ថ្ងៃទី ១១ - ៦0 វិនាទី 
​    ​ថ្ងៃទី ១២ - ៩0 វិនាទី​
​    ​ថ្ងៃទី ១៣ - សម្រាក 
​    ​ថ្ងៃទី ១៤ - ៩0 វិនាទី 
​    ​ថ្ងៃទី ១៥ - ៩0 វិនាទី 
​    ​ថ្ងៃទី ១៦ - ១២0 វិនាទី 
​    ​ថ្ងៃទី ១៧ - ១២0 វិនាទី 
​    ​ថ្ងៃទី ១៨ - ១៥0 វិនាទី 
​    ​ថ្ងៃទី ១៩ - សម្រាក 
​    ​ថ្ងៃទី ២0 - ១៥0 វិនាទី 
​    ​ថ្ងៃទី ២១ - ១៥0 វិនាទី 
​    ​ថ្ងៃទី ២២ - ១៨0 វិនាទី 
​    ​ថ្ងៃទី ២៣ - ១៨0 វិនាទី 
​    ​ថ្ងៃទី ២៤ - ២១0 វិនាទី 
​    ​ថ្ងៃទី ២៥ - ២១0 វិនាទី 
​    ​ថ្ងៃទី ២៦ - សម្រាក 
​    ​ថ្ងៃទី ២៧ - ២៤0 វិនាទី 
​    ​ថ្ងៃទី ២៨ - ២៤0 វិនាទី 
​    ​ថ្ងៃទី ២៩ - ២៧0 វិនាទី 
​    ​ថ្ងៃទី ៣0 - ចប់​៕

 

adverise with khmeread

អ្នកនឹងចូលចិត្ត