​កម្មវិធី Premier League ២០១៦/១៧ ចេញ​ហើយ​៖ Arsenal, Chelsea និង Everton បែកញើស​គ្រប់គ្នា​នៅ​ថ្ងៃ​បើកឆាក​

​    ​កាលវិភាគ​សម្រាប់​ក្របខ័ណ្ឌ Premier League ២០១៦/១៧ ត្រូវបាន​បញ្ចេញ​ហើយ ហើយ​ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​ការប្រកួត​ទាំង ៣៨ សប្តាហ៍​។​

​    ​២០១៥ * ខែសីហា ថ្ងៃទី ១៣/១៤  
​    ​Arsenal v Liverpool
​    ​Bournemouth v Manchester United
​    ​Burnley v Swansea City
​    ​Chelsea v West Ham United
​    ​Crystal Palace v West Bromwich Albion
​    ​Everton v Tottenham Hotspur
​    ​Hull City v Leicester City
​    ​Manchester City v Sunderland
​    ​Middlesbrough v Stoke City
​    ​Southampton v Watford

​    ​* ខែសីហា ថ្ងៃទី ២០/២១
​    ​Leicester City v Arsenal
​    ​Liverpool v Burnley
​    ​Manchester United v Southampton
​    ​Stoke City v Manchester City
​    ​Sunderland v Middlesbrough
​    ​Swansea City v Hull City
​    ​Tottenham Hotspur v Crystal Palace
​    ​Watford v Chelsea
​    ​West Bromwich Albion v Everton
​    ​West Ham United v Bournemouth

​    ​* ខែសីហា ថ្ងៃទី ២៧/២៨
​    ​Chelsea v Burnley
​    ​Crystal Palace v Bournemouth
​    ​Everton v Stoke City
​    ​Hull City v Manchester United
​    ​Leicester City v Swansea City
​    ​Manchester City v West Ham United
​    ​Southampton v Sunderland
​    ​Tottenham Hotspur v Liverpool
​    ​Watford v Arsenal
​    ​West Bromwich Albion v Middlesbrough

​    ​* ខែកញ្ញា ថ្ងៃទី ១០/១១  
​    ​Arsenal v Southampton
​    ​Bournemouth v West Bromwich Albion
​    ​Burnley v Hull City
​    ​Liverpool v Leicester City
​    ​Manchester United v Manchester City
​    ​Middlesbrough v Crystal Palace
​    ​Stoke City v Tottenham Hotspur
​    ​Sunderland v Everton
​    ​Swansea City v Chelsea
​    ​West Ham United v Watford

​    ​* ខែកញ្ញា ថ្ងៃទី ១៧/១៨
​    ​Chelsea v Liverpool
​    ​Crystal Palace v Stoke City
​    ​Everton v Middlesbrough
​    ​Hull City v Arsenal
​    ​Leicester City v Burnley
​    ​Manchester City v Bournemouth
​    ​Southampton v Swansea City
​    ​Tottenham Hotspur v Sunderland
​    ​Watford v Manchester United
​    ​West Bromwich Albion v West Ham United

​    ​* ខែកញ្ញា ថ្ងៃទី ២៤/២៥  
​    ​Arsenal v Chelsea
​    ​Bournemouth v Everton
​    ​Burnley v Watford
​    ​Liverpool v Hull City
​    ​Manchester United v Leicester City
​    ​Middlesbrough v Tottenham Hotspur
​    ​Stoke City v West Bromwich Albion
​    ​Sunderland v Crystal Palace
​    ​Swansea City v Manchester City
​    ​West Ham United v Southampton

​    ​* ខែតុលា ថ្ងៃទី ១/២
​    ​Burnley v Arsenal
​    ​Everton v Crystal Palace
​    ​Hull City v Chelsea
​    ​Leicester City v Southampton
​    ​Manchester United v Stoke City
​    ​Sunderland v West Bromwich Albion
​    ​Swansea City v Liverpool
​    ​Tottenham Hotspur v Manchester City
​    ​Watford v Bournemouth
​    ​West Ham United v Middlesbrough

​    ​* ខែតុលា ថ្ងៃទី ១៥/១៦
​    ​Arsenal v Swansea City
​    ​Bournemouth v Hull City
​    ​Chelsea v Leicester City
​    ​Crystal Palace v West Ham United
​    ​Liverpool v Manchester United
​    ​Manchester City v Everton
​    ​Middlesbrough v Watford
​    ​Southampton v Burnley
​    ​Stoke City v Sunderland
​    ​West Bromwich Albion v Tottenham Hotspur

​    ​* ខែតុលា ថ្ងៃទី ២២/២៣  
​    ​Arsenal v Middlesbrough
​    ​Bournemouth v Tottenham Hotspur
​    ​Burnley v Everton
​    ​Chelsea v Manchester United
​    ​Hull City v Stoke City
​    ​Leicester City v Crystal Palace
​    ​Liverpool v West Bromwich Albion
​    ​Manchester City v Southampton
​    ​Swansea City v Watford
​    ​West Ham United v Sunderland

​    ​* ខែតុលា ថ្ងៃទី ២៩/៣០
​    ​Crystal Palace v Liverpool
​    ​Everton v West Ham United
​    ​Manchester United v Burnley
​    ​Middlesbrough v Bournemouth
​    ​Southampton v Chelsea
​    ​Stoke City v Swansea City
​    ​Sunderland v Arsenal
​    ​Tottenham Hotspur v Leicester City
​    ​Watford v Hull City
​    ​West Bromwich Albion v Manchester City

​    ​* ខែវិច្ឆិកា ថ្ងៃទី ៥/៦
​    ​Arsenal v Tottenham Hotspur
​    ​Bournemouth v Sunderland
​    ​Burnley v Crystal Palace
​    ​Chelsea v Everton
​    ​Hull City v Southampton
​    ​Leicester City v West Bromwich Albion
​    ​Liverpool v Watford
​    ​Manchester City v Middlesbrough
​    ​Swansea City v Manchester United
​    ​West Ham United v Stoke City

​    ​* ខែវិច្ឆិកា ថ្ងៃទី ១៩/២០
​    ​Crystal Palace v Manchester City
​    ​Everton v Swansea City
​    ​Manchester United v Arsenal
​    ​Middlesbrough v Chelsea
​    ​Southampton v Liverpool
​    ​Stoke City v Bournemouth
​    ​Sunderland v Hull City
​    ​Tottenham Hotspur v West Ham United
​    ​Watford v Leicester City
​    ​West Bromwich Albion v Burnley

​    ​* ខែវិច្ឆិកា ថ្ងៃទី ២៦/២៧
​    ​Arsenal v Bournemouth
​    ​Burnley v Manchester City
​    ​Chelsea v Tottenham Hotspur
​    ​Hull City v West Bromwich Albion
​    ​Leicester City v Middlesbrough
​    ​Liverpool v Sunderland
​    ​Manchester United v West Ham United
​    ​Southampton v Everton
​    ​Swansea City v Crystal Palace
​    ​Watford v Stoke City

​    ​* ខែធ្នូ ថ្ងៃទី ៣/៤
​    ​Bournemouth v Liverpool
​    ​Crystal Palace v Southampton
​    ​Everton v Manchester United
​    ​Manchester City v Chelsea
​    ​Middlesbrough v Hull City
​    ​Stoke City v Burnley
​    ​Sunderland v Leicester City
​    ​Tottenham Hotspur v Swansea City
​    ​West Bromwich Albion v Watford
​    ​West Ham United v Arsenal

​    ​* ខែធ្នូ ថ្ងៃទី ១០/១១
​    ​Arsenal v Stoke City
​    ​Burnley v Bournemouth
​    ​Chelsea v West Bromwich Albion
​    ​Hull City v Crystal Palace
​    ​Leicester City v Manchester City
​    ​Liverpool v West Ham United
​    ​Manchester United v Tottenham Hotspur
​    ​Southampton v Middlesbrough
​    ​Swansea City v Sunderland
​    ​Watford v Everton

​    ​* ខែធ្នូ ថ្ងៃទី ១៣
​    ​Bournemouth v Leicester City
​    ​Crystal Palace v Manchester United
​    ​Middlesbrough v Liverpool
​    ​Sunderland v Chelsea
​    ​West Bromwich Albion v Swansea City
​    ​West Ham United v Burnley

​    ​* ខែធ្នូ ថ្ងៃទី ១៤
​    ​Everton v Arsenal
​    ​Manchester City v Watford
​    ​Stoke City v Southampton
​    ​Tottenham Hotspur v Hull City

​    ​* ខែធ្នូ ថ្ងៃទី ១៧/១៨
​    ​Bournemouth v Southampton
​    ​Crystal Palace v Chelsea
​    ​Everton v Liverpool
​    ​Manchester City v Arsenal
​    ​Middlesbrough v Swansea City
​    ​Stoke City v Leicester City
​    ​Sunderland v Watford
​    ​Tottenham Hotspur v Burnley
​    ​West Bromwich Albion v Manchester United
​    ​West Ham United v Hull City

​    ​* ខែធ្នូ ថ្ងៃទី ២៦
​    ​Arsenal v West Bromwich Albion
​    ​Burnley v Middlesbrough
​    ​Chelsea v Bournemouth
​    ​Hull City v Manchester City
​    ​Leicester City v Everton
​    ​Liverpool v Stoke City
​    ​Manchester United v Sunderland
​    ​Southampton v Tottenham Hotspur
​    ​Swansea City v West Ham United
​    ​Watford v Crystal Palace

​    ​* ខែធ្នូ ថ្ងៃទី ៣១
​    ​Arsenal v Crystal Palace
​    ​Burnley v Sunderland
​    ​Chelsea v Stoke City
​    ​Hull City v Everton
​    ​Leicester City v West Ham United
​    ​Liverpool v Manchester City
​    ​Manchester United v Middlesbrough
​    ​Southampton v West Bromwich Albion
​    ​Swansea City v Bournemouth
​    ​Watford v Tottenham Hotspur

​    ​២០១៦ * ខែមករា ថ្ងៃទី ២
​    ​Bournemouth v Arsenal
​    ​Crystal Palace v Swansea City
​    ​Everton v Southampton
​    ​Manchester City v Burnley
​    ​Middlesbrough v Leicester City
​    ​Stoke City v Watford
​    ​Sunderland v Liverpool
​    ​Tottenham Hotspur v Chelsea
​    ​West Bromwich Albion v Hull City
​    ​West Ham United v Manchester United

​    ​* ខែមករា ថ្ងៃទី ១៤/១៥
​    ​Burnley v Southampton
​    ​Everton v Manchester City
​    ​Hull City v Bournemouth
​    ​Leicester City v Chelsea
​    ​Manchester United v Liverpool
​    ​Sunderland v Stoke City
​    ​Swansea City v Arsenal
​    ​Tottenham Hotspur v West Bromwich Albion
​    ​Watford v Middlesbrough
​    ​West Ham United v Crystal Palace

​    ​* ខែមករា ថ្ងៃទី ២១/២២  
​    ​Arsenal v Burnley
​    ​Bournemouth v Watford
​    ​Chelsea v Hull City
​    ​Crystal Palace v Everton
​    ​Liverpool v Swansea City
​    ​Manchester City v Tottenham Hotspur
​    ​Middlesbrough v West Ham United
​    ​Southampton v Leicester City
​    ​Stoke City v Manchester United
​    ​West Bromwich Albion v Sunderland

​    ​* ខែមករា ថ្ងៃទី ៣១  
​    ​Arsenal v Watford
​    ​Bournemouth v Crystal Palace
​    ​Burnley v Leicester City
​    ​Middlesbrough v West Bromwich Albion
​    ​Sunderland v Tottenham Hotspur
​    ​Swansea City v Southampton
​    ​West Ham United v Manchester City

​    ​* ខែកុម្ភៈ ថ្ងៃទី ១
​    ​Liverpool v Chelsea
​    ​Manchester United v Hull City
​    ​Stoke City v Everton

​    ​* ខែកុម្ភៈ ថ្ងៃទី ៤/៥
​    ​Chelsea v Arsenal
​    ​Crystal Palace v Sunderland
​    ​Everton v Bournemouth
​    ​Hull City v Liverpool
​    ​Leicester City v Manchester United
​    ​Manchester City v Swansea City
​    ​Southampton v West Ham United
​    ​Tottenham Hotspur v Middlesbrough
​    ​Watford v Burnley
​    ​West Bromwich Albion v Stoke City

​    ​* ខែកុម្ភៈ ថ្ងៃទី ១១/១២  
​    ​Arsenal v Hull City
​    ​Bournemouth v Manchester City
​    ​Burnley v Chelsea
​    ​Liverpool v Tottenham Hotspur
​    ​Manchester United v Watford
​    ​Middlesbrough v Everton
​    ​Stoke City v Crystal Palace
​    ​Sunderland v Southampton
​    ​Swansea City v Leicester City
​    ​West Ham United v West Bromwich Albion

​    ​* ខែកុម្ភៈ ថ្ងៃទី ២៥/២៦
​    ​Chelsea v Swansea City
​    ​Crystal Palace v Middlesbrough
​    ​Everton v Sunderland
​    ​Hull City v Burnley
​    ​Leicester City v Liverpool
​    ​Manchester City v Manchester United
​    ​Southampton v Arsenal
​    ​Tottenham Hotspur v Stoke City
​    ​Watford v West Ham United
​    ​West Bromwich Albion v Bournemouth

​    ​* ខែមីនា ថ្ងៃទី ៤/៥
​    ​Leicester City v Hull City
​    ​Liverpool v Arsenal
​    ​Manchester United v Bournemouth
​    ​Stoke City v Middlesbrough
​    ​Sunderland v Manchester City
​    ​Swansea City v Burnley
​    ​Tottenham Hotspur v Everton
​    ​Watford v Southampton
​    ​West Bromwich Albion v Crystal Palace
​    ​West Ham United v Chelsea

​    ​* ខែមីនា ថ្ងៃទី ១១/១២  
​    ​Arsenal v Leicester City
​    ​Bournemouth v West Ham United
​    ​Burnley v Liverpool
​    ​Chelsea v Watford
​    ​Crystal Palace v Tottenham Hotspur
​    ​Everton v West Bromwich Albion
​    ​Hull City v Swansea City
​    ​Manchester City v Stoke City
​    ​Middlesbrough v Sunderland
​    ​Southampton v Manchester United

​    ​* ខែមីនា ថ្ងៃទី ១៨/១៩
​    ​Bournemouth v Swansea City
​    ​Crystal Palace v Watford
​    ​Everton v Hull City
​    ​Manchester City v Liverpool
​    ​Middlesbrough v Manchester United
​    ​Stoke City v Chelsea
​    ​Sunderland v Burnley
​    ​Tottenham Hotspur v Southampton
​    ​West Bromwich Albion v Arsenal
​    ​West Ham United v Leicester City

​    ​* ខែមេសា ថ្ងៃទី ១/២
​    ​Arsenal v Manchester City
​    ​Burnley v Tottenham Hotspur
​    ​Chelsea v Crystal Palace
​    ​Hull City v West Ham United
​    ​Leicester City v Stoke City
​    ​Liverpool v Everton
​    ​Manchester United v West Bromwich Albion
​    ​Southampton v Bournemouth
​    ​Swansea City v Middlesbrough
​    ​Watford v Sunderland

​    ​* ខែមេសា ថ្ងៃទី ៤
​    ​Arsenal v West Ham United
​    ​Burnley v Stoke City
​    ​Hull City v Middlesbrough
​    ​Leicester City v Sunderland
​    ​Manchester United v Everton
​    ​Swansea City v Tottenham Hotspur
​    ​Watford v West Bromwich Albion

​    ​* ខែមេសា ថ្ងៃទី ៥
​    ​Chelsea v Manchester City
​    ​Liverpool v Bournemouth
​    ​Southampton v Crystal Palace

​    ​* ខែមេសា ថ្ងៃទី ៨/៩
​    ​Bournemouth v Chelsea
​    ​Crystal Palace v Arsenal
​    ​Everton v Leicester City
​    ​Manchester City v Hull City
​    ​Middlesbrough v Burnley
​    ​Stoke City v Liverpool
​    ​Sunderland v Manchester United
​    ​Tottenham Hotspur v Watford
​    ​West Bromwich Albion v Southampton
​    ​West Ham United v Swansea City

​    ​* ខែមេសា ថ្ងៃទី ១៥/១៦
​    ​Crystal Palace v Leicester City
​    ​Everton v Burnley
​    ​Manchester United v Chelsea
​    ​Middlesbrough v Arsenal
​    ​Southampton v Manchester City
​    ​Stoke City v Hull City
​    ​Sunderland v West Ham United
​    ​Tottenham Hotspur v Bournemouth
​    ​Watford v Swansea City
​    ​West Bromwich Albion v Liverpool

​    ​* ខែមេសា ថ្ងៃទី ២២/២៣  
​    ​Arsenal v Sunderland
​    ​Bournemouth v Middlesbrough
​    ​Burnley v Manchester United
​    ​Chelsea v Southampton
​    ​Hull City v Watford
​    ​Leicester City v Tottenham Hotspur
​    ​Liverpool v Crystal Palace
​    ​Manchester City v West Bromwich Albion
​    ​Swansea City v Stoke City
​    ​West Ham United v Everton

​    ​* ខែមេសា ថ្ងៃទី ២៩/៣០
​    ​Crystal Palace v Burnley
​    ​Everton v Chelsea
​    ​Manchester United v Swansea City
​    ​Middlesbrough v Manchester City
​    ​Southampton v Hull City
​    ​Stoke City v West Ham United
​    ​Sunderland v Bournemouth
​    ​Tottenham Hotspur v Arsenal
​    ​Watford v Liverpool
​    ​West Bromwich Albion v Leicester City

​    ​* ខែឧសភា ថ្ងៃទី ៦/៧  
​    ​Arsenal v Manchester United
​    ​Bournemouth v Stoke City
​    ​Burnley v West Bromwich Albion
​    ​Chelsea v Middlesbrough
​    ​Hull City v Sunderland
​    ​Leicester City v Watford
​    ​Liverpool v Southampton
​    ​Manchester City v Crystal Palace
​    ​Swansea City v Everton
​    ​West Ham United v Tottenham Hotspur

​    ​* ខែឧសភា ថ្ងៃទី ១៣/១៤
​    ​Bournemouth v Burnley
​    ​Crystal Palace v Hull City
​    ​Everton v Watford
​    ​Manchester City v Leicester City
​    ​Middlesbrough v Southampton
​    ​Stoke City v Arsenal
​    ​Sunderland v Swansea City
​    ​Tottenham Hotspur v Manchester United
​    ​West Bromwich Albion v Chelsea
​    ​West Ham United v Liverpool

​    ​* ខែឧសភា ថ្ងៃទី ២១
​    ​Arsenal v Everton
​    ​Burnley v West Ham United
​    ​Chelsea v Sunderland
​    ​Hull City v Tottenham Hotspur
​    ​Leicester City v Bournemouth
​    ​Liverpool v Middlesbrough
​    ​Manchester United v Crystal Palace
​    ​Southampton v Stoke City
​    ​Swansea City v West Bromwich Albion
​    ​Watford v Manchester City៕​

ប្រភព៖ Daily Mail

adverise with khmeread