បាល់ទាត់អន្តរជាតិ

Sergio
Erling   jadon and solskjaer
Lukaku
Ozan web
Son web
Jordan
Fabinho web
Son
Phil web
Christian web
Pulisic web
Zlatan web
Zidance web
Danny web
Ole web
Jack web
Matteo
David alaba
Thiago web
Paulo web