សង្គម

1
An elderly couple refused to allow their house to be demolished so its now only building left standing the road paved through their village in the zhejiang province
0e7d714e 4254 4521 b44e 98b90f08a879
1 %281%29
5b4e88d3 76f7 45b8 9843 b3d53b5b7d7a
Bcb6b6f6 462e 4718 ac86 e3e0b2a334b2
Ad 211037398
2d45599f ac31 43b6 86b3 5cb934cf8250
E3d6d031 5831 4fbf aec1 73e19f1e4df0   copy
B92afc32 2ff9 4f68 8354 cf659835cdee
5dc12367 caf2 420c 9f8b b3d269355dd4
270864c5 6ed1 4471 8cd6 3c490952f4cb
9ce6b45e 5255 4af4 98c8 0df0d983397a
4c47c928 d7f5 4b12 a1bf f866fb2880f2
8a47fcb0 5bdb 48a1 9942 8db9990867f3 %281%29   copy
364665ed d3cb 4012 a6d6 1f7c4d601553
62b22ad1 64d9 44a5 a84a 3c247795fb2a
6878ef8e 33a4 4473 8136 e3b2da7162e1
0d8dfaaf d740 4d56 8a27 e11680eaaf9c Video bf67306c9ecd0ff21850fa778366c5cf57660166be56d26e50e999bab3cc1406
3128bcfc 45b8 4956 920c 904a20915a3b